Simon taking a photo


A man taking photos at a jetty at Fremantle, Western Australia

Speak now